Прва ревизија д.о.о. - Београд

Прва ревизија д.о.о. Београд својим клијентима пружа следеће услуге ревизије:

УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ

Ревизија редовних финансијских извештаја

Ревизија консолидованих финансијских извештаја

Преглед финансијских извештаја

Спровођење уговорених поступака у вези са финансијским информацијама

Ревизија пословања у одређеном временском периоду

Ревизија усаглашености са одредбама уговора

Ревизија донаторских пројеката

Ревизија специјалних биланса (биланса спајања, поделе, одвајања и сл.)


Ревизија финансијских извештаја је наше темељно пословање које се у начину рада и роковима прилагођава специфичности клијента. Кроз ревизију финансијских извештаја, ми се упознајемо са свим аспектима пословања клијента, анализирамо сва стратешка питања са којима се руководство суочава и указујемо на евентуалне негативне последице на које клијент у свом пословању може наићи. Поред тога, уз ревизију као стандардизовани пословни процес анализирамо и критична подручја пословања и заједнички радимо на унапређењу истих. Циљ нам је да уз ревизију финансијских извештаја побољшамо пословање клијента и тако кроз његов напредак остваримо и свој развој. Досадашњим искуством смо доказали да само активним и свеобухватним знањем о свим аспектима пословања наших клијената можемо допринети успеху који клијент цени, а нама је потврда доброг пословног односа.

Методологија ревизије

Процес ревизије започиње фазом планирања која обухвата следеће поступке:

  1. упознавање са клијентом, његовом организацијом и пословањем;
  2. испитивање и оцена функционисања система интерних контрола;
  3. присуство годишњем попису залиха;
  4. процена инхерентног, контролног и детекционог ризика на основу прикупљених информација;
  5. дефинисање стратегије вршења ревизије и методе прикупљања ревизорских доказа у зависности од обима и комплексности трансакција које се врше, коришћења информационих технологија и услуга сервисних организација.

Фаза извођења ревизије обухвата комбиновано коришћење аналитичких поступака и детаљног тестирања позиција финансијских извештаја, која су у фази претходне ревизије идентификована као значајне. Циљ је да ревизор прикупи одговарајућу количину доказа, која се утврђује статистичким методама, како би са одређеним степеном уверавања могао да формира основу за изражавање ревизорског мишљења о следећем:

  1. да ли имовина или обавеза заиста постоји на одређени дан;
  2. да ли је трансакција или пословни догађај који се односи на клијента настао у периоду који и рачуноводствени извештаји обухватају;
  3. да ли постоје непрокњижена средства, обавезе, пословне промене или необелодањене позиције;
  4. да ли је средство или обавеза прокњижена по одговарајућој вредности у исправном износу, а приход и расход алоциран на исправан период;
  5. да ли је свака позиција у билансу стања и успеха обелодањена и класификована у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

Анализом резултата извршених тестова, ревизор процењује њихов ефекат на финансијске извештаје узете у целини. Важно је истаћи да се ревизорско мишљење формира на основу разумног, а не потпуног уверавања у истинитост и објективност финансијских извештаја, што је последица тестирања на бази узорка.

Фаза извештавања подразумева израду и достављање нацрта ревизорског извештаја и дискусију са руководством клијента, након чега се врши и издавање коначног ревизорског извештаја.

Мишљење ревизора, у зависности од налаза ревизије може бити позитивно, са резервом, негативно и уздржано мишљење. Нашим клијентима сугеришемо као минимум спровођење дела ревизорских поступака и дискусију потенцијално спорних питања пре закључења пословних књига. У случају да идентификујемо слабости у систему интерних контрола, руководству ћемо припремити писмо руководству, са препорукама за отклањање уочених недостатака.

С обзиром да смо ми ревизор нашем клијенту читаву годину наш пословни однос се не завршава издавањем Извештаја ревизора и Писма руководству, већ се наставља са праћењем уклањања недостатака која смо уочили током ревизије и саветима Руководству Друштва. 

Како до Прве ревизије ?


кликните на слику за детаљнији приказ

Особе за контакт

Директор: Миланка Ристић, овлашћени ревизор
Моб.тел. 069/00-13-920
е-пошта: milanka.ristic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Вељко Топаловић, овлашћени ревизор – судски вештак
Моб.тел: 063/87-17-202
e-пошта: veljko.topalovic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Милош Цветић, овлашћени ревизор
Моб.тел: 061/11-68-782
e-пошта: milos.cvetic@prvarevizija.rs

Контакт

Прва ревизија д.о.о. Београд

Adresa:Саве Машковића бр 3/10
Телефон: 011 24 67 334 ; 011 41 40 418
Телефакс: 011 24 67 334

E-пошта: office@prvarevizija.rs